Follow by Email

sobota, 9 sierpnia 2014

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłatyPrzykładowy sposób wypełnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty  do sądu w postępowaniu uproszczonym (także przed e - sądem)*


UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI
SP
SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*
ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*
SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*
Data wpływu
(wypełnia sąd)
P o u c z e n i e
1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.
2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.
Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.
3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.
4. W wypadku gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.
1. Sąd, do którego są składane sprzeciw lub zarzuty
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)
2. Sygnatura akt
SĄD REJONOWY Lublin Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 LUBLINVI Nc-e
xxxxxx/11
W rubrykach 3.1.1.– 3.2.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu. Strona i jej pełnomocnik mogą również podać numer telefonu.
3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)
3.1.1. Pozwany i jego adres
3.2.1. Pozwany i jego adres

Jarosław  Kowlaski
ul. Borówkowa 13
00-950 Warszawa
PESEL: 67041300392

--------------------------------------------------------------
3.1.2. Pełnomocnik pozwanego
3.2.2. Pełnomocnik pozwanego
 -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
3.1.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)
3.2.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS)
tak*/nie*
W rubrykach 5.1. i 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.
5.1. Strona powodowa
5.2. Strona pozwana

 Windykacjesądowe sp. z o.o.
ul. Nakazowa 14
00-456 Wrocław
KRS 00003923939


 Jarosław Kowlaski
6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego
- w całości*
- w części* (dokładnie określić zaskarżoną część żądania głównego lub ubocznego – np. z tytułu odsetek)
..............................................................................................................................................................
7. Zarzuty i wnioski pozwanego
Należy przytoczyć zarzuty, które pozwany, pod rygorem ich utraty, powinien zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
- zgłaszam zarzut*
1/. przedawnienia całości roszczeń dochodzonych przez Powoda,
2/. nieprawidłowego doręczenia pozwu, nakazu zapłaty – doręczeń dokonywano na nieaktualne adresy Pozwanego – Pozwany od 2003 roku zamieszkuje w Krakowie, ul. Wygranych 100.


…………………………………………………………………………………………………………………….
(dokładnie określić jaki)

- składam powództwo wzajemne* (w takim wypadku należy wypełnić i dołączyć formularz pozwu   wzajemnego – PW)
- zgłaszam inne wnioski* (wskazać jakie)
1/. oddalenie powództwa w całości,
2/. uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej
3/. przeprowadzenia dowodu  z:
a/. dokumentu urzędowego – dowodu osobistego – na okoliczność jego miejsca zamieszkania w okresie od 2003 roku do chwili obecnej,
b/. dokumentu urzędowego -zaświadczenia o zameldowaniu z dn. 30.10.2012 roku- na okoliczność ustalenia miejsca zamieszkania Pozwanego,


8. Żądanie zwrotu kosztów procesu

WNOSZĘ O ZASĄDZENIE OD POWODA NA RZECZ POZWANEJ KOSZTÓW POSTĘPOWANIA według norm przepisanych
9. Uzasadnienie
Należy wskazać kolejno:
                                         - fakty, które pozwany przyznaje,
                                         - fakty, którym pozwany zaprzecza,
                                         - fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.
W piśmie stanowiącym sprzeciw albo zarzuty pozwany powinien przytoczyć okoliczności faktyczne oraz dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie lub zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Roszczenie dochodzone pozwem jest przedawnione i z tego tylko powodu powództwo podlega oddaleniu.
Z uwagi na fakt, iż Sąd wydając nakaz przyjął na podstawie art.139 § 1  kpc fikcję doręczenia poprzez tzw. podwójne awizowanie, zgodnie z przyjętym stanowiskiem SN i ugruntowanym stanowiskiem doktryny Pozwany może obalić domniemanie doręczenia pisma przewidziane w art. 139 § 1 kpc. (por. H. Pietrzkowski w Metodyka Pracy Sędziego w sprawach cywilnych, Lexis Nexis, 1997, str. 197).
 Z uwagi na fakt, iż  wskazany adres zamieszkania w tej sprawie  nie jest jej adresem zamieszkania i nie był w momencie doręczania pozwu, Sąd nie mógł skutecznie doręczyć jej pierwszego pisma w sprawie. 
Dowód:   zaświadczenie z UM, kserokopia dowodu osobistego Pozwanego
Sprzeciw wniesiony jest w terminie (pozwany dowiedział się o nakazie w dniu 10.12.2012 roku  od komornika) i nie wymaga złożenia wniosku o przywrócenie terminu, gdyż Pozwany nie uchybił żadnemu terminowi, gdyż ten rozpoczął bieg dopiero od daty dowiedzenia się o nakazie przez pełnomocnika (art. 344 § 1 kpc). (por. por. H. Pietrzkowski w Metodyka Pracy Sędziego w sprawach cywilnych, Lexis Nexis, 1997, str. 198).
Nie jest także zasadne składanie skargi o wznowienie postępowania, z uwagi na tę samą okoliczność (brak skutecznego doręczenia czyni wyrok zaoczny nieprawomocny tak w orzeczeniu SN 29.08.200 roku  w sprawie I CKN 629/00, LEX 530679, tak też Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. w wyroku z dnia 14 marca 2011 roku II Ca 115/11.)
Pozwany korzysta więc z prawa do obalenia domniemania doręczenia co oznacza, iż po wykazaniu, iż nie mógł odebrać korespondencji, gdyż nie mieszka pod wskazanymi przez Powoda adresami, sprzeciw wniesiono w terminie a z uwagi na zarzut przedawnienia zasadne jest uchylenie nakazu i oddalenie powództwa w całości.
Z tych też względów oraz z uwagi na fakt, iż Powódka wszczęła egzekucję w sprawie KMxxxxx/12 przed Komornikiem Sądowym Jackiem Koniuszym w Warszawie uchylenie nakazu zapłaty w trybie art. 505 ze zn. 34 par 1 kpc jest zasadne i jest koniczne.  Dalsze prowadzenie egzekucji naraża Pozwaną na niepowetowaną szkodę stąd wniosek ten też jest zasadny.

Z ostrożności, gdyby Sąd stwierdził, iż właściwy jest także wniosek o przywrócenie terminu pozwany   oświadcza, iż takowy składa wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od w/w nakazu zapłaty z argumentacja jak wyżej.

10. Wnioski dowodowe
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by
sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np.
w wypadku dowodów niedołączonych do pisma – wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – podać imię, nazwisko oraz adres ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu).
Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych
w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.
10.1.1. Zgłaszany dowód
10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu


Poświadczenie o adresach i okresach zameldowania – w aktach sprawy
Obalenie domniemania doręczenia, brak zamieszkiwania pod adresem wskazanym w pozwie i w piśmie Powoda z dn. 28.02.2012 roku
10.2.1. Zgłaszany dowód
10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
Kserokopia dowodu osobistego
- w aktach sprawy

Miejsce zamieszkania Pozwanego

10.3.1. Zgłaszany dowód
10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

10.4.1. Zgłaszany dowód
10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------
11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)
Dowody niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być
w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
tak*/nie*
12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)
1) .1 odpis sprzeciwu (zarzutów) i wszystkich załączników,
2) pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową - w aktach sprawy
3) dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu pozwanego niebędącego osobą  fizyczną*,
4) ...........

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis
14. Data

Jarosław Kowlaski
12.12.2012 roku

P O U C Z E N I E
(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu
w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:
      1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
      2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
      3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.
      W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.
(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:
      1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
      2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
      3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
      4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
      5) wywóz nieczystości,
      6) dostarczanie energii cieplnej,
również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).
                Formularze dostępne są w budynkach sądów oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.
                Sprzeciw lub zarzuty należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.
      Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.

* co prawda w postępowaniu przed e- sądem wystarczy w oświadczyć, iż Pozwany sprzeciwia się nakazowi, ale przed sądem właściwym, do którego e-sąd przekaże sprawę już to nie wystarczy, dlatego doradzam od razu podać argumentację jak w przykładzie.

4 komentarze:

 1. W mojej opinii kancelaria Gajda&Grzeszczyk (www.gg-legal.pl/) to najlepsi specjaliści z dziedziny prawa. Warto powierzyć im swoją sprawę.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo ciekawie to zosatło opisane.

  OdpowiedzUsuń
 3. W razie problemów tego typu warto zawsze zgłaszać się o pomoc do radcy prawnego, w Gdyni najlepiej do https://radcaprawny-trojmiasto.pl/ . Doradzą jak napisać takie pismo, gdzie złożyć, czego można się potem spodziewać. Można tam znaleźć świetnych specjalistów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego czy handlowego.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń